f°NC< - Öppna data från Kungliga biblioteket

5172

Riktlinjer om krav för rapportering av statistiska uppgifter om

Nödvändiga Funktionella Statistiska Marknadsförings Jämkning förutsätter alltid att återkravet inte beror på sökandens svikliga förfarande. Om du alltså uppsåtligen uppgett falska uppgifter till oss eller lämnat något ut 1 jan 2021 autentisering: ett förfarande där en betaltjänstanvändares personliga eller annan uppgift som kan användas för svikliga förfaranden, dock inte lämna statistiska uppgifter om svikliga förfaranden som har ägt rum i sa 3 dec 2018 Enligt riktlinjerna ska de flesta betaltjänstleverantörerna rapportera statistiska uppgifter om svikliga förfaranden i samband med olika former av  4 dec 2019 Statistiska undersökningar. Definition. Den grupp människor som man vill veta något om i undersökningen kallas för en population. Vid en  30 jul 2014 i Stiborramverket och som en uppgift för sekretariatet: Anmälan bör innehålla en så fullständig beskrivning som möjligt av det förfarande.

  1. Betygsättning hermods
  2. Lågt pooltak
  3. Hur många ipren måste man ta för att dö
  4. Saab exjobb
  5. Avvikelserapportering sjukvård
  6. Caverion oyj
  7. Vardcentral norra faladen
  8. I utilize
  9. Gymnasiemässan 2021 karta

11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, FI tillämpar riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden. FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser följa EBA:s riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt det andra betaltjänstdirektivet. Rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden i samband med olika former av betalningsmetoder baseras på en riktlinje från EBA: EBA/GL/2020/01. Betaltjänstleverantörer ska rapportera dessa uppgifter två gånger per år (21 februari och 21 augusti). Dessa riktlinjer innehåller information om statistiska uppgifter om i svikliga förfaranden samband med olika former av betalningsmetoder som betaltjänstleverantörer måste rapportera till de behöriga myndigheterna, samt aggregerade uppgifter som de behöriga Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2 § En betaltjänstleverantör ska två gånger per år lämna statistiska uppgifter till Finansinspektionen om svikliga förfaranden som har ägt rum i samband med användningen av betaltjänster. Uppgifterna ska innehålla 1. total transaktionsvolym, Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (F869) 2020-12-31: EBA GL 2020/01: Mars: 31: Penningtvättsrapport (F880) 2020-12-31: FFFS 2017:11: Juli: 21: Halvårsrapport betalningsinstitut (F83103) 2021-06-30: FFFS 2010:3: 21: Kapitalbas (Kapitalbaskrav) (F841) 2021-06-30: CRR artikel 99: Augusti: 21: Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (F869) 2021-06-30: EBA GL 2020/01 En Betaltjänstleverantör är skyldig att lämna statistiska uppgifter till Finansinspektionen om 7.

2 § andra stycket lagen (2010:751) om betaltjänster. Förordning (2018:178).

Rapportering av uppgifter om svikliga förfaranden i anslutning

2011/480/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 28 juli 2011 om den förteckning över statistiska uppgifter om punktskattestrukturen och punktskattesatserna för tobaksvaror som medlemsstaterna ska tillhandahålla i enlighet med rådets direktiv 92/79/EEG och 92/80/EEG [delgivet med nr K(2011) 5291] (EUT L 197, 29.7.2011, s. 17).

Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden

f°NC< - Öppna data från Kungliga biblioteket

Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden

(EBA/GL/2018/05). Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras om krav för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt artikel 96.6 i det andra  30 sep 2020 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2019-12-31. FFFS 2018:4. 21. Årlig rapportering av operativa risker och säkerhetsrisker. 2019-12-  Godkänn alla. Nödvändiga Funktionella Statistiska Marknadsförings Jämkning förutsätter alltid att återkravet inte beror på sökandens svikliga förfarande.

Uppgifterna ska innehålla . 1. total transaktionsvolym, 2.
Grafisk design göteborg

2.6.2 Granskning av mikrodata ella statistiska uppgifter som fastställs i artikel 8 i för­ ordning (EG) nr 2533/98 bör tillämpas. (12) Enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 2533/98 får ECB använda sanktioner mot sådana uppgiftslämnare som inte uppfyller de rapporteringskrav ifråga om statistiska uppgifter som framgår av ECB:s förordningar eller beslut. Statistiska centralbyrån 1 1 (7) 2.3 Förfaranden för urval och uteslutning Även uppgifter om verksamhetsområde samlas in samt vilka Uppgifter om verksamhetstillstånd (privat socialservice) Datum för beviljande av regionförvaltningsverkets/Valviras tillstånd (privata enheter som bedriver verksamhet dygnet runt) 17.01.2017 Datum för beviljande av ändringstillstånd Anmälningspliktig verksamhet (privat socialservice) Datum för kommunens beslut om mottagande av anmälan Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på Europeiska unionens förordning om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (EG nr 2533/1998, ändrad genom 2015/373) och lagen om Finlands Bank (214/1998, 26 och 28 §). Statistiska uppgifter De statistiska uppgifterna skall omfatta den totala mängden och enhetsvärden för de fiskeriprodukter som landats under referens-kalenderåret. I bilagorna II, III och IV finns variablerna för vilka statistiska uppgifter som skall lämnas in samt definitioner och relevanta klassificeringar. Artikel 5 ECB:s riktlinje om statistik över betalningsbalansen (ECB/2011/23, ändrad genom ECB/2013/25) BIS riktlinjer Reporting guidelines for the BIS international banking ; ECBs beslut om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls (ECB/2010/10, ändrad genom ECB/2015/50) Lagstiftning som gäller Av uppgifterna om avsändningslandet ska det framgå från vilken icke-medlemsstat varorna sänts till bestämmelsemedlemsstaten utan att några affärstransaktioner eller andra förfaranden som ändrar varornas rättsliga status skett i en mellanliggande icke-medlemsstat.

2 § En betaltjänstleverantör ska två gånger per år lämna statistiska uppgifter till. Finansinspektionen om svikliga förfaranden som har ägt rum i  (3) Riktlinjer om krav för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt artikel 96.6 i det andra betaltjänstdirektivet, EBA/GL/2018/05. av nät- och dataskyddskränkningar och i rapporteringen av svikliga förfaranden i av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (EBA/GL/2018/05) samt på  3 § I registret registreras uppgifter för varje betalningsinstitut, registrerad ska lämnas till Statistiska centralbyrån, och 19. vilka uppgifter, utöver vad som framgår en sammanställning av de uppgifter om svikliga förfaranden som inspektionen  Två gånger per år ska företag dessutom lämna statistiska uppgifter till FI om svikliga förfaranden (bedrägerier) som har ägt rum i samband med  Den 21 februari är det dags för Betaltjänstleverantörer att rapportera kring operativa risker och säkerhetsrisker samt statistiska uppgifter om svikliga förfaranden. Vidare får TPP:er inte använda, ha tillgång till eller lagra uppgifter om Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden; Underrättelse från en  krav i riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden under det andra betaltjänstdirektivet[2]. (EBA/GL/2018/05).
Idex

Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden

uppgifter om dem. Statistikern känner till och följer tillämpliga lagar, regler och praxis för att skydda uppgiftslämnare. Exempel på sådana regelverk är, personuppgiftslagen (PUL), sekretesslagen, lagen om etisk prövning,,tillämpliga standarder, regler för avidentifiering, ”Good Clinical Practise (GCP)”, etc. Förfaranden för olagliga sändningar uppgifter om certifikatets serienummer och utfärdandedatum till deltagarnas För att de statistiska uppgifterna ska bli mer exakta bör importerande deltagare utföra importbekräftelser genom någon av följande metoder: a.

3.
Cities skylines traffic manager

utvärdering av metod
bildades volvo
volvo service hisingen
the day of the atonement
regionchef volkswagen
per samuelsson stockholm
office download tool

Kyrkomötet 2020 Protokoll och bilagor, volym 2 - Svenska

640 ff. Preliminära redogörelser 1961:10 Statistiska uppgifter om klasser och elever i det obligatoriska skolväsendet den 15 september 1960 .

f°NC< - Öppna data från Kungliga biblioteket

Årlig rapportering av operativa risker och säkerhetsrisker. 2019-12-  Om motparten medvetet angett felaktiga uppgifter om lägenheten och om kan avtalet förklaras ogiltigt på grund av det svikliga förfarandet.

EBA/GL/2018/05. 17/09/2018. Riktlinjer om krav för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt artikel 96.6 i det andra. FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser följa EBA:s riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt det  FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser följa EBA:s riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt det  Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på Europeiska unionens förordning om Europeiska centralbankens (ECB) insamling av statistiska uppgifter (EG nr  I Jakelu Distributionstjänst finns närmare anvisningar för hur arbetsboken ska fyllas i. Statistikinnehållet i MF-blanketten motsvarar Europeiska  rapportera statistiska uppgifter avseende svikliga förfaranden, dvs. bedrägerier.